حمل و نقل هوایی چیست؟

حمل و نقل هوایی چیست؟

حمل و نقل هوایی چیست؟ : این روش از حمل و نقل در زمینه تجاری مناطق و کشور ها سهم بسیاری دارد. به طوری که به عنوان یکی از ساختار های رشد اقتصاد افراد است. وسعت و گسترش حمل و نقل هوایی توانایی این را دارد با قوی شدن خدماتاجتماعی و فرهنگی وسعت فعالیت های…